VEDTÆGTER FOR PROFIL

 1. Klubbens navn og hjemsted.

stk.1. Klubbens navn er ”PROFIL”.

stk.2. Klubbens hjemsted er Haderslev.

 

 

§ 2. Formål.

stk.1. lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner i Haderslev og omegn i et

         socialt netværk på egne præmisser.

stk.2. At styrke  lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoners identitet og selvværd.

 

 

§ 3. Medlemskab.

stk.1. I klubben kan optages lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, samt enhver

         der i øvrigt sympatiserer med klubbens formål.

stk.2. Medlemskabet er anonymt udadtil.

 

 

§ 4. Koordinering.

stk.1. Medlemmerne er kollektivt ansvarlig for klubbens drift

         og indbyrdes forbindelse til medlemmerne.

stk.2. Klubbens aktiviteter fastlægges og opgaverne fordeles

         på medlemsmøder af de tilstedeværende medlemmer.

stk.3. Økonomiske dispositioner kan kun foretages med 

         kassererens medvirken.

stk.4. Til at varetage de regnskabsmæssige forhold vælges på 

         generalforsamlingen en kasserer for 1 år af gangen.

stk.5. Til at varetage de informationsmæssige opgaver vælges 

         på generalforsamlingen en kontaktperson for 1 år af 

         gangen.

 

 

§ 5. Økonomi.

stk.1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

stk.2. Kassereren er ansvarlig for klubbens regnskab og 

         økonomi.

stk.3. Kasserer og kontaktpersonen kan hver for sig hæve af 

         klubbens beholdninger i banken.

stk.4. Kasserer og kontaktpersonen hæfter til enhver tid for

         klubbens midler.

stk.5. Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen

         valgt revisor.

stk.6. Klubben tegnes i retsforhold og kasserer og

         kontaktperson i forening.

stk.7. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den til 

         enhver tid værende formue. Der påhviler ikke

         medlemmerne nogen personlig hæftelse.

stk.8. Profils midler skal opbevares på en bankkonto. Der må 

         kun forefindes en mindre kassebeholdning.

stk.9. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, og

         betales forud for 1kalenderår af gangen.

 

 

§ 6. Generalforsamling

stk.1. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

stk.2. Generalforsamlingen holdes en gang årligt inden

         udgangen af marts.Der indkaldes skriftligt mindst 14 

         dage før med brev til alle medlemmer. Dagsordenen

         skal indeholde følgende:

         1. Valg af ordstyrer, referent og 2 stemmetællere.

         2. Kontaktpersonen aflægger beretning.

         3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.

         4. Indkomne forslag.

         5. Valg af kontaktperson, kasserer og revisor.

         6. Fastsættelse af kontingent.

         7. Eventuelt.

stk.3. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

         skal være kontaktpersonen i hænde mindst 8 dage før

         generalforsamlingen.

stk.4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig

         flertal blandt de afgivne stemmer. Vedtægtsændringer

         kræver dog 2/3 dels flertal blandt de afgivne stemmer.

stk.5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.

stk.6. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis blot et medlem

         ønsker det.

stk.7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 

         25% af medlemmerne skriftligt forlanger det.

         Indkaldelsen sker skriftligt med mindst 14 dages varsel

         og dagsorden vedlægges.

 

 

§ 7. Eksklusion.

stk.1. Medlemmer der virker til skade for klubben, kan

         ekskluderes af generalforsamlingen med 2/3 dels

         flertal, såfremt sagen er optaget på dagsordenen.

stk.2. Medlemmet skal have adgang til at fremføre sine

         synspunkter.

 

§ 8. Klubbens opløsning.

stk.1. Profil kan kun opløses ved et flertal på 90 % af de

         fremmødte medlemmer ved skriftlig afstemning på en

         ekstraordinær generalforsamling.

stk.2. Ved opløsning kan klubbens midler bruges til at

         videreføre klubbens hjemmeside, som en selvstændig

         hjemmeside med navnet Profil-haderslev.dk. Det kræver

         at mindst to personer vil påtage sig opgaven. Hvis det

         ikke er tilfældet, tilfalder klubbens midler andre

         bøsse/lesbiske grupper i området. Det samme er

         tilfældet hvis hjemmesiden efterfølgende ophører med 

         at eksistere.

 

 

Vedtaget 11.3.2005.

Ændring af § 8 stk. 2 Vedtaget 23.3.2007.

 

Underskrevet af kontaktperson, kasserer og ordstyrer.